Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Kolorowy pasek

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017
Kierownika Przychodni Rejonowej w Jaworze
z dnia 11.01.2017 r.
                 


                 
                 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE

 

 

Jawor 2016 r.

 

 

Dział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej „Przychodnią” działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Regulamin organizacyjny Przychodni Rejonowej w Jaworze zwany dalej Regulaminem, określa:
1) firmę, 
2) cele i zadania podmiotu,
3) strukturę organizacyjną podmiotu,
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
7) organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, warunki współdziałania między nimi oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami,
8) prawa i obowiązki pacjenta,
9) zasady korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej,
10) opłaty pobierane przez Przychodnię i organizację udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat,
11) zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

§2

Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618
ze zm.),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.),
3) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2016 r. poz. 186 ze zm.),
4) Statutu Przychodni Rejonowej w Jaworze,
5) innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dział II. Cele i zadania podmiotu

§3

1. Celem działania Przychodni jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu
 i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie chorobom, profilaktykę, promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
2) udzielanie świadczeń o charakterze zdrowotnym, leczniczym, pielęgnacyjnym, diagnostycznym,
3) dokonywanie okresowej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych i określenie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne,
4) realizacja zadań z zakresu medycyny pracy z uwzględnieniem środowiska pracy,
5) organizowanie innych form świadczeń zdrowotnych w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof, epidemii i innych.

Dział III. Struktura organizacyjna

§4

1. Przychodnią kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Przychodni.
2. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników.
3. Zastępca Kierownika ds. medycznych kieruje i nadzoruje działalność medyczną Przychodni.
4. Główny Księgowy kieruje i nadzoruje działalnością Przychodni w zakresie spraw księgowych
i finansowych.

§5

Struktura organizacyjna Przychodni:
1) Dział księgowości,
2) Dział analiz i rozliczeń z NFZ,
3) Dział statystyki i dokumentacji medycznej z archiwum,
4) Dział administracyjno – gospodarczy z sekretariatem oraz rejestracją,
5) Samodzielne stanowiska pracy,
6) Dział Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
7) Dział Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych,
8) Dział Rehabilitacji,
9) Dział Medycyny Pracy.

Dział IV. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§6

Przychodnia Rejonowa w Jaworze udziela świadczeń zdrowotnych w budynku przy
ul. Piłsudskiego 9-10 i Moniuszki 6 oraz w innych miejscach w zależności od potrzeb na podstawie odrębnych umów.

Dział V. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§7

1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze prowadzi działalność leczniczą w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Świadczenia zdrowotne realizowane są w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) stomatologii i protetyki,
3) medycyny pracy,
4) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
5) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

§8

1. W skład Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzą:
1)  Poradnia Lekarza POZ,
2)  Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej,
3)  Gabinet Położnej Środowiskowej,
4)  Gabinety Medycyny Szkolnej,
5)  Gabinety Zabiegowe z Punktem pobrań,
6)  Punkt Szczepień.

2. W skład Działu Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych wchodzą:
1)  Poradnia Neurologiczna,
2)  Poradnia Reumatologiczna,
3)  Poradnia Otolaryngologiczna,
4)  Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna,
5)  Poradnia Okulistyczna,
6)  Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,
7)  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
8)  Poradnia Diabetologiczna,
9)  Poradnia Hematologiczna
10)  Poradnia Stomatologiczna,
11)  Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
12)  Poradnia Zdrowia Psychicznego,
13)  Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu.

3. W skład Działu Rehabilitacji wchodzi:
Gabinet Rehabilitacji.

4. W skład Działu Medycyny Pracy wchodzi:
Poradnia Medycyny Pracy.

Dział VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§9

1. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w budynkach przy ul. Piłsudskiego 9-10 i ul. Moniuszki 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Świadczenia udzielane są po zarejestrowaniu na bieżąco,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

2. Procedury diagnostyczno-terapeutyczne udzielane są w gabinetach zabiegowych i punkcie szczepień.

3. Pielęgniarki higieny szkolnej planują i organizują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie placówek zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

4. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są
w Przychodni na podstawie wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej zatrudnionych w Przychodni. Osoba dokonująca wyboru składa deklarację na piśmie. Dokonanie wyboru gwarantuje pacjentom ciągłość opieki i jej kompleksowość.

5. W poradniach specjalistycznych udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe harmonogramy pracy poszczególnych poradni specjalistycznych ustalane są w zależności od zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach skierowań od  uprawnionych lekarzy. Pacjenci przyjmowani są w ramach rejestracji terminowej według prowadzonych list oczekujących.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez personel medyczny przychodni posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach.

Dział VII. Organizacja pracy i zadania poszczególnych medycznych jednostek organizacyjnych

§10

W poszczególnych komórkach medycznych organizację pracy, sprawne i efektywne funkcjonowanie pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym zapewniają osoby odpowiedzialne za ich działanie.

§11

1. Do zadań komórek organizacyjnych należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych postępowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy.

§12

1. Do zadań Poradni lekarza POZ (lekarza rodzinnego) należy:
1)  porada lekarska ambulatoryjna lub udzielana w domu pacjenta,
2)  porada patronażowa,
3)  badanie bilansowe,   
4)  badania diagnostyczno - laboratoryjne,
5)  szczepienia ochronne,
6)  prowadzenie dokumentacji, stwierdzanie o stanie zdrowia pacjenta,
7)  realizowanie programów profilaktycznych.

2. Do zadań pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej należy:
1) planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem
i jego rodziną w warunkach domowych i ambulatoryjnych,
2) realizowanie programów profilaktycznych,
3) przeprowadzanie wizyt patronażowych,
4) prowadzenie dokumentacji medycznej,
5) sporządzanie sprawozdawczości.

3. Do zadań położnej środowiskowo - rodzinnej należy:
1) planowanie i realizowanie pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej nad pacjentem i jego rodziną w warunkach domowych i ambulatoryjnych,
2) prowadzenie dokumentacji medycznej,
3) sporządzanie sprawozdawczości.

4. Do zadań pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania należy:
1) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w tym ocena stanu zdrowia i rozwoju poprzez wykonywanie i interpretację testów
 przesiewowych,
2) sprawowanie czynnego poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
3) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku zachorowań, urazów i zatruć,
4) współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej,
5) prowadzenie dokumentacji medycznej,
6) sporządzanie sprawozdawczości.

5. Do zadań pielęgniarki gabinetu zabiegowego i punktu pobrań należy:
1) wykonywanie iniekcji podskórnych, śródskórnych, domięśniowych i dożylnych,
2) pomiar ciśnienia tętniczego,
3) wykonywanie badania EKG,
4) wykonywanie zabiegów i badań  zgodnych ze swoimi kompetencjami i zleceniem lekarza,
5) wykonywanie szczepień tzw. zalecanych na zlecenie lekarza,
6) współpraca z lekarzem przy udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach,
7) sporządzanie sprawozdawczości do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz sprawozdawczości wewnętrznej,
8) prowadzenie dokumentacji medycznej.

6. Do zadań pielęgniarki punktu szczepień należy:
1) planowanie i wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień obowiązkowych u dzieci,
2) wykonywanie szczepień zalecanych u dzieci i dorosłych,
3) przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek zgodnie
z  procedurami,
4) sporządzanie sprawozdawczości do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
sprawozdawczości wewnętrznej,
5) prowadzenie dokumentacji medycznej.

7. Pracę personelu medycznego średniego organizuje i nadzoruje Pielęgniarka Koordynująca.

8. Do zadań Poradni stomatologicznej należy:
1) planowanie i prowadzenie leczenia w zakresie stomatologii zachowawczej u dorosłych
i dzieci,
2) diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
3) prowadzenie dokumentacji medycznej,
4) sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości według ustalonych terminów.

9. Do zadań Poradni protetyki stomatologicznej należy:
1) odtwarzanie pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych,
2) wykonywanie i naprawa protez,
3) prowadzenie zapisów na świadczenia protetyczne według list oczekujących,
4) prowadzenie dokumentacji protetycznej.

10. Do zadań personelu Gabinetu Rehabilitacji należy:
1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom ze skierowaniem,
2) prowadzenie dokumentacji medycznej.

11. Do zadań Poradni Medycyny Pracy należy  ochrona zdrowia pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy, sposobem jej wykonywania,
a także sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, a w szczególności:
1) wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, badań  do celów sanitarno-epidemiologicznych i innych świadczeń zdrowotnych przewidzianych w Kodeksie Pracy,
2) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych,
3) czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe oraz osób niepełnosprawnych,
4) gromadzenie i przechowywanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,
5) prowadzenie dokumentacji medycznej.

12. Do zadań Poradni specjalistycznych należy udzielanie pacjentom porad ambulatoryjnych
w zakresie:
1) udzielanie ambulatoryjnych porad specjalistycznych pacjentom kierowanym przez podmioty zewnętrzne - na podstawie skierowania,
2) w uzasadnionych przypadkach udzielanie porad specjalistycznych w domu pacjenta,
3) kierowanie pacjentów do szpitala,
4) udzielanie świadczenia każdemu pacjentowi w przypadkach stanów nagłych,
5) prowadzenie dokumentacji medycznej,
6) dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych.

13. Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia od Alkoholu należy w szczególności:
1) diagnostyka i leczenie,
2) diagnostyka psychologiczna,
3) poradnictwo psychologiczne,
4) psychoterapia indywidualna i grupowa,
5) psychoedukacja,
6) działania profilaktyczne,
7) orzecznictwo sądowo-psychiatryczne,
8) konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej,
9) kierowanie na badania diagnostyczne,
10) prowadzenie dokumentacji medycznej.

§13

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz ciągłości przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych określają wzajemne umowy.

Dział VIII.  Organizacja i zadania administracyjne

§14

Kierownik Przychodni tworzy, łączy, reorganizuje i likwiduje komórki organizacyjne Przychodni.
W zależności od potrzeb, Kierownik może tworzyć działy, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy ustalając jednocześnie ich pozycję oraz sposób podporządkowania w obrębie struktury organizacyjnej.

§15

1. Wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Przychodni są wydawane przez Kierownika:
1) regulaminy,
2) zarządzenia,
3) instrukcje,
4) procedury.

2. Projekty dokumentów wymienionych w ust. 1 opracowuje osoba zatrudniona na danym stanowisku mająca kompetencje i zainteresowana zagadnieniem we współpracy z Radcą Prawnym.

3. Zbiór aktów normatywnych, o których mowa w §15 pkt 1, przechowywany jest w sekretariacie.

§16

1. Zakres uprawnień  i obowiązków Kierownika obejmuje w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków rozwoju Przychodni,
2) planowanie i nadzorowanie działalności Przychodni,
3) ustalanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Przychodni,
4) kontrolę i ocenę pracy komórek organizacyjnych,
5) wykonywanie czynności związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, nagradzaniem pracowników Przychodni,
6) nadzór nad opracowywaniem planów i programów w zakresie remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji,
7) koordynacja funkcjonowania Przychodni,
8) wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem i kierowaniem Przychodni wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Przychodni,
a w szczególności za:
1) tworzenie warunków organizacyjnych zapewniających uzyskiwanie optymalnych efektów wykonywania działalności,
2) dobór i właściwe wykorzystywanie kadr,
3) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
4) właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi,
5) zabezpieczanie spraw objętych tajemnicą państwową i służbową.

§17

1. Zastępca Kierownika ds. medycznych kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością medyczną Zakładu i podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległego mu personelu medycznego.

2. Zakres uprawnień i obowiązków Zastępcy Kierownika ds. medycznych obejmuje
w szczególności:
1) tworzenie warunków należytej realizacji zadań statutowych Przychodni, związanych
z dostępnością  i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
2) zapewnienie zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych
z zakresem i rodzajem świadczenia usług przewidzianych w Statucie, z przyjętymi standardami i procedurami medycznymi oraz rozwijanie medycznej działalności komercyjnej,
3) nadzór nad zachowaniem, co najmniej minimalnych norm wyposażenia w sprzęt, aparaturę i środki medyczne oraz zachowanie tych standardów stosownie do obowiązujących przepisów,
4) nadzór nad prawidłowością gospodarowania sprzętem i aparaturą medyczną,
5) organizowanie i inicjowanie współpracy z innymi podmiotami udzielającymi świadczenia zdrowotne i usługi medyczne.

3. Zastępca Kierownika ds. medycznych odpowiedzialny jest za całokształt działalności medycznej Przychodni, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za poziom udzielanych
w Przychodni świadczeń zdrowotnych, ich organizację, należyte wykonanie, sprawne
i skuteczne działanie.

4. Zastępca Kierownika ds. medycznych podlega bezpośrednio Kierownikowi Przychodni i przed nim odpowiada za wykonywanie powierzonych zadań.

§18

1. Do zadań Pielęgniarki Koordynującej należy w szczególności:
1) analiza i ocena poziomu opieki pielęgniarskiej, współdziałanie pomiędzy komórkami we wprowadzaniu usprawnień świadczonych usług medycznych oraz usprawnień organizacyjnych,
2) zapewnienie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich, sprawowanie nadzoru nad ich właściwym i celowym wykorzystaniem,
3) kieruje i organizuje pracę personelu średniego medycznego,
4) zadania z zakresu promocji zdrowia.

§19

1. Główny Księgowy Przychodni kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością Przychodni
w zakresie spraw księgowych, ekonomicznych i finansowych.

2. Zakres uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego obejmuje w szczególności:
1) kontrolę i nadzór nad całokształtem prac związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
2) planowanie, wykorzystanie i ewidencja środków finansowych związanych 
z funkcjonowaniem Przychodni,
3) planowanie środków finansowych związanych z długoletnim funkcjonowaniem Przychodni,
4) analizę finansów w ujęciu długoterminowej strategii  zarządzania,
5) planowanie i dokonywanie analiz w zakresie gospodarki finansowej Przychodni,
6) obieg i kontrolę dokumentów finansowych,
7) nadzór nad kwestiami dotyczącymi wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego oraz innych z nimi związanych,
8) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zgodnie
z wymogami ustawodawcy oraz standardami ustalonymi w Przychodni,
9) kontrola i nadzór nad obsługą kasową,
10) kontrola i nadzór nad pracami związanymi z ewidencją majątku trwałego i wyposażenia związanego z działalnością Przychodni, rozliczaniem inwentaryzacji oraz naliczaniem amortyzacji,
11) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
12) opracowywanie planów finansowych,
13) prowadzenie gospodarki finansowej Przychodni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
14) określanie zasad, według których komórki organizacyjne winne zapewnić prawidłową realizacje gospodarki finansowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
15) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie powierzonych zadań.

3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rachunkowości jednostki.

4. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi Przychodni i przed nim odpowiada za wykonywanie swoich zadań.

§20

1. Dział Analiz i Rozliczeń z podlega bezpośrednio Kierownikowi. Do zadań Działu należy
w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją jednostek medycznych Zakładu,
a w szczególności terminowe składanie wniosków o wpis do księgi rejestrowej Wojewody oraz rejestru sądowego,
2) współpraca przy opracowywaniu oraz nowelizacji Statutu Zakładu, struktury organizacyjnej, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych,
3) uzupełnianie danych rozliczeniowych z zakresu STM, PSY i AOS,
4) aktualizowanie danych wymaganych  przez NFZ przy realizacji umów,
5) sprawdzanie uprawnień pacjentów do świadczeń w systemie eWUŚ,
6) przygotowanie od strony informatycznej ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych celem ich przedłożenia w NFZ lub innym podmiotom,
7) sporządzanie miesięcznych rozliczeń  umów oraz sprawozdań i innych informacji
przewidzianych umowami, opracowywania analizy przychodów za świadczone usługi
medyczne,
8) wprowadzanie i aktualizowanie  danych wymaganych przez NFZ przy realizacji umów,
9) wystawianie faktur do NFZ za wykonane usługi medyczne w terminach wynikających
z umów,
10) analizowanie wykorzystania i zapotrzebowania Przychodni w zakresie oprogramowania
wspomagającego pracę poszczególnych komórek,
11) instalacja i aktualizacja oprogramowania,
12) nadzór nad procesem wykorzystania zbiorów danych w komórkach,
13) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem, aktualizacją i przedłużaniem certyfikatów
podpisu elektronicznego,
14) administracja baz danych i portali internetowych,
15) administracja sieci komputerowej i serwera,
16) tworzenie kopii bezpieczeństwa i archiwizowanie danych na  komputerowych  nośnikach informacji.

§21

1. Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej z Archiwum podlega bezpośrednio Kierownikowi Przychodni.
2. Do zadań Działu należy w szczególności pozyskiwanie i gromadzenie danych dotyczących działalności medycznej Przychodni i analizowanie świadczeń medycznych w celach sprawozdawczych m. in. wobec Ministerstwa Zdrowia, innych organów władzy państwowej.
3. Dokumentacja medyczna bieżąca jest gromadzona i przechowywana w kartotekach rejestracji POZ oraz specjalistycznych przez osoby do tego wyznaczone.
4. W ramach działu statystyki i dokumentacji medycznej funkcjonuje również Archiwum Przychodni, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

§22

1. Do zadań Działu Administracyjno – Gospodarczego z sekretariatem i rejestracją należy
w szczególności:
1) współdziałanie z robotnikami gospodarczymi w celu utrzymania porządku i stanu bhp
w budynku,
2) utrzymania porządku, czystości i stanu bhp na terenie wokół przychodni,
3) nadzór techniczny nad piecem centralnego ogrzewania,
4) dokonywanie zakupów,
5) dokonywanie drobnych prac remontowo-malarskich w budynku i na terenie należącym do przychodni oraz drobnych napraw i konserwacji sprzętów i urządzeń.
6) przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji, wysyłanie poczty,
7) przyjmowanie i łączenie telefonów, obsługa poczty elektronicznej sekretariatu,
8) rejestrowanie pacjentów do lekarza, pielęgniarki, położnej oraz udzielanie informacji
o godzinach przyjęć w poszczególnych poradniach,
9) zakładanie i uzupełnianie historii chorób, porządkowanie i przechowywanie historii chorób oraz przyjmowanie deklaracji wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarek i położnych POZ,
10) sprawdzanie uprawnień pacjentów do świadczeń.

§23

Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Przychodni.
1. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Przychodni przed sądami i organami administracji publicznej,
2) opracowywanie lub sprawdzanie pod względem prawnym wszelkich umów zawieranych   przez Przychodnię,
3) udzielanie opinii i porad  prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

2. Do zadań specjalisty BHP i Ppoż należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad        bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pracy, wraz
z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy,
 3) udział w odbiorach technicznych modernizowanych obiektów lub ich części,
 4) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp nowo przyjętych pracowników oraz organizacja szkoleń okresowych, we współpracy z osobami kierującymi pracownikami,
6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych z tym związanych,
7) udział w kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz prowadzenie korespondencji związanej z realizacją nakazów i wystąpień,
8) wystawianie skierowań na badania profilaktyczne oraz współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
9) przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad przeglądami, badaniami, konserwacją i remontami sprzętu przeciwpożarowego.

§24

1. Zakresy zadań i obowiązków pracowników Przychodni określane są indywidualnie i stanowią załącznik do umowy o pracę.

Dział IX. Prawa i obowiązki pacjenta.

§25

Pacjent obowiązany jest do:
1) stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego,
2) przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie Przychodni,
3) przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Przychodnię,
4) przestrzegania kultury, higieny i czystości osobistej,
5) uszanowanie mienia Przychodni,
6) stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych.

§26

Prawa i obowiązki pacjenta określono szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

Dział X. Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§27

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Przychodni odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§28

1. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.

2. W sprawie skarg i wniosków przyjmuje:
a) Kierownik Przychodni Rejonowej w każdą środę od godziny 9.00 do 11.00 ,
b) Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa: poniedziałek oraz środę od godziny 11.00 do 14.00.

3. W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Przychodni Rejonowej
we wszystkie dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:00.

4. Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji Przychodni.

§29

1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie  zadań przez pracowników Przychodni.

2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch  miesięcy od dnia złożonej skargi.

3. Zaświadczenie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
a) wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
b) podanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi,
c) uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.

§30

Roszczenia odszkodowawcze pacjentów są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz kodeksu cywilnego. Na żądanie pacjenta Przychodnia ma obowiązek podać dane dotyczące zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dział XI. Zasady korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej

§31

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje identyfikacja ubezpieczenia pacjenta w systemie eWUŚ na podstawie numeru PESEL pacjenta, bądź w przypadku braku potwierdzenia dokonanego przez system eWUŚ na podstawie dokumentów wskazanych poniżej:

1. UBEZPIECZONY:
1) w przypadku pracowników: aktualny druk RMUA lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające dane umożliwiające identyfikację płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaconej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres za jaki składka została opłacona, kod oddziału NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni);
2) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
3) w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne zaświadczenie z KRUS
o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
4) w przypadku emerytów: legitymacja emeryta;
5) w przypadku rencistów: legitymacja rencisty;
6) w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie
z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni);
7) w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie
z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku;
8) w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia;
9) w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej.

2. CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):
1) dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz
2) dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia),
3) w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność w stopniu znacznym.
4) osoby, które ukończyły szkołę średnią : świadectwo ukończenia szkoły średniej,
5) osoby, które ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do egzaminu maturalnego: świadectwo maturalne.
3. Dokumenty (oryginały) powinny być opieczętowane i podpisane, a kopie potwierdzone za  zgodność z oryginałem.

Dział XII. Opłaty pobierane przez Przychodnię i organizacja udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat

§32

1. Przychodnia udziela, poza gwarantowanymi świadczeniami w ramach NFZ dla pacjentów ubezpieczonych, świadczeń odpłatnych.
2. Ustala się wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane ze środków publicznych według cenników (cennik usług dla pacjentów niezadeklarowanych, nieubezpieczonych i bez skierowań oraz cennik badań diagnostycznych z zakresu medycyny pracy).
3. Opłaty, o których mowa pobierane są w kasie i potwierdzane w postaci paragonów (kasy fiskalnej) bądź faktur VAT – Załącznik nr 3
4. Ustala się wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dział XIII. Dokumentacja medyczna. Zasady jej udostępniania

§33

Zakład prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych.

§34

1. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Przychodni.
2. W ramach udzielanych świadczeń medycznych Przychodnia prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§35

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu w rejestracji Przychodni, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
2. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.

§36

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Kierownika Przychodni lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Formy udostępniania:
a) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli  uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia   oryginałów  tej dokumentacji.

§37

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Przychodnia pobiera opłatę zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (ostatnia zmiana Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.).

2. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
a) jedna strona wyciągu lub odpisu – 8,00 zł,
b) jedna strona kopii – 0,70 zł,
c) wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 8,00 zł.
3. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

XIV. Postanowienia końcowe

§38

Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2017 r.

Metadane

Źródło informacji:Paweł Petkowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Petkowicz
Data wprowadzenia:2017-01-19 09:14:21
Opublikował:Paweł Petkowicz
Data publikacji:2017-01-19 09:33:27
Ostatnia zmiana:2017-01-19 10:39:42
Ilość wyświetleń:200

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij