Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Kolorowy pasek

Statut

Załącznik do Uchwały nr XXXIV/205/2016
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21 grudnia 2016 r.


STATUT
PRZYCHODNI REJONOWEJ
W JAWORZE


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze zwana dalej „Przychodnią”, działa jako podmiot leczniczy    niebędący przedsiębiorcą, w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Podmiotem tworzącym jest Gmina Jawor.
3. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem DKR 000000001145 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053481.

§ 2

Przychodnia Rejonowa w Jaworze działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 645
z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu.

§ 3

Przychodnia działa w mieście Jawor, będącym jej siedzibą.


II. Cele i zadania Przychodni

§ 4

Celem działania Przychodni jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie chorobom, profilaktykę, promocję i edukację zdrowotną;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych leczniczych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i innych w zakresie wymienionym w § 6;
3) dokonywanie okresowej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych
i określenie zapotrzebowania na świadczenia na świadczenia zdrowotne;
4) realizacja zadań z zakresu medycyny pracy z uwzględnieniem środowiska pracy;
5) organizowanie innych form świadczeń zdrowotnych w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof i innych.

§ 5

Zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na:
1) badaniu i poradach lekarskich w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
2) leczeniu zabiegowym, zachowawczym i diagnostyce w warunkach ambulatoryjnych;
3) świadczeniach zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania, w tym wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych i ocenie stanu zdrowia
i rozwoju dziecka do lat 18;
4) leczeniu stomatologicznym i protetycznym;
5) badaniu i terapii psychiatrycznej, psychologicznej i uzależnień od alkoholu;
6) rehabilitacji leczniczej;
7) opiece nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, a także w okresie karmienia piersią;
8) opiece prenatalnej nad płodem i opiece nad noworodkiem oraz ocenie rozwoju niemowlęcia;
9) orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia;
10) udzielaniu świadczenia każdemu pacjentowi w przypadkach stanów nagłych.

§ 6

Przychodnia Rejonowa udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej;
2) stomatologii i protetyki;
3) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
4) opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień;
5) medycyny pracy;
6) diagnostyki;
7) innych wynikających z zadań określonych w § 5.

§ 7

Przychodnia może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, polegającą na najmie
i dzierżawie mienia ruchomego i nieruchomości będących w posiadaniu Przychodni, o ile przedmiot tych umów udostępniany będzie na cele zbieżne z działalnością leczniczą.

III. Organy i struktura organizacyjna Przychodni

§ 8

Organami Przychodni są:
1) Kierownik Przychodni;
2) Rada Społeczna.

§ 9

1. Kierownik Przychodni kieruje Przychodnią i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownik Przychodni podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Kierownik Przychodni jest przełożonym pracowników Przychodni.
4. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Przychodni korzysta z opinii właściwych organów
i organizacji określonych w odrębnych przepisach.

§10

1. Rada Społeczna Przychodni jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Kierownika Przychodni.
2. Kompetencje i zadania Rady Społecznej Przychodni określa ustawa o działalności leczniczej.

§ 11

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Powołanie i odwołanie Rady Społecznej Przychodni następuje z zachowaniem przepisów
o działalności leczniczej.
3. Odwołanie członka Rady Społecznej Przychodni w czasie kadencji zachodzi na skutek:
1) rezygnacji z funkcji;
2) prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne;
3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4) śmierci członka Rady Społecznej Przychodni;
5) odwołania przez podmiot tworzący.
4. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej Przychodni lub jego śmierci przed upływem kadencji, Rada Miejska w Jaworze powołuje nowego członka.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy do końca kadencji Rady Społecznej Przychodni pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia rezygnacji odwołania albo śmierci jej członka.
6. Po upływie kadencji Rada Społeczna Przychodni wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowego składu Rady Społecznej Przychodni.

§ 12

W skład Przychodni Rejonowej w Jaworze wchodzą następujące jednostki (działy) organizacyjne:
1) Dział księgowości,
2) Dział analiz i rozliczeń z NFZ,
3) Dział statystyki i dokumentacji medycznej z archiwum,
4) Dział administracyjno – gospodarczy z sekretariatem oraz rejestracją,
5) Samodzielne stanowiska pracy,
6) Dział Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
7) Dział Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych,
8) Dział Rehabilitacji,
9) Dział Medycyny Pracy.

IV. Gospodarka finansowa

§ 13

1. Gospodarka finansowa Przychodni Rejonowej prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań na zasadach określonych
w przepisach ustawy o działalności leczniczej.
2. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z przepisami określonymi
w ustawie o działalności leczniczej.

§ 14

1. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków publicznych
i niepublicznych i na podstawie opłat ustalonych przez Przychodnię.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne i inne ustala Kierownik Przychodni.

§ 15

Przychodnia sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

V. Postanowienia końcowe

§ 16

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

Metadane

Źródło informacji:Paweł Petkowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Petkowicz
Data wprowadzenia:2017-01-18 14:07:05
Opublikował:Paweł Petkowicz
Data publikacji:2017-01-18 14:07:38
Ostatnia zmiana:2017-01-19 10:39:50
Ilość wyświetleń:187

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij